Flip New Adidas Adipure Sandals Slides Sc Mens Black Supercloud HI29WbeEDY
Dames KopenBeslist Sandalen Witte nlLage Prijs Online m0vO8Nnw
Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y
Schoenen Nike A11 Ni111s071 Dames Populaire Style Air Sportswear SVpjUzLGqM
Erosie

GEMEENTELIJK EROSIEBESTRIJDINGSPLAN CLUSTER
WEST III: KORTEMARK-SAMENVATTING

Sandalen Herren Vorne Geschlossen VerkaufenDesigner Sandalen Vorne CshdQtrx

Wat is een GEBP?

Op 7 december 2001 werd het Erosiebesluit, opgemaakt door LNE, afdeling Land, Bodebescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen, goedgekeurd.
Gemeenten kunnen sindsdien subsidies ontvangen voor het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan (GEBP) en het uitvoeren van kleinschalige en brongerichte erosiebestrijdingswerken.

Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan is een plan dat opgemaakt wordt voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In het plan worden de bodemerosieproblemen en de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast, de actuele en potentiële knelpunten en de maatregelen voor een brongerichte en geïntegreerde aanpak beschreven. Het plan bestaat uit een tekstgedeelte en bijhorende kaarten.

Voor een groot deel van de in het plan voorgestelde maatregelen kan de landbouwer, indien het voorstel goedgekeurd wordt door LNE, afdeling Land, Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen, subsidies verkrijgen. Er is in Kortemark geen enkel perceel waarvan de eigenaar, van overheidsweg, verplicht is om erosiebestrijdingsmaatregelen te nemen.Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y

Hoe wordt een GEBP opgemaakt?

De opmaak van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan voor Kortemark kadert in een intergemeentelijke samenwerking tussen 12 gemeenten (Ardooie, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Langemarkt-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede,Vleteren, Wevelgem en Zonnebeke). De studie wordt uitgevoerd door het studiebureau Ecolas i.s.m. de Vakgroep Bodembeheer en Bodemhygiëne van de Universiteit Gent. Het project doorloopt een aantal fasen, waarbij maatschappelijk overleg een fundamentele rol speelt.

Eerst werden de problemen in de gemeente Kortemark geïdentificeerd en gelokaliseerd. Dit gebeurde door het inwinnen van informatie betreffende de erosieproblematiek via een eerste info- en contactavond met de landbouwers, een enquêtering en het opvragen van informatie m.b.t modderoverlast bij de gemeente.

Op basis van de actuele bodemerosiekaart van LNE, afdeling Land, Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen (versie 2003) en de verkregen informatie met betrekking tot erosie werden de mogelijke knelpuntgebieden afgebakend. Bij de afbakening werd ook rekening gehouden met de topografie, het landgebruik en bodemkundige eigenschappen.

De erosiegevoelige percelen in de afgebakende knelpuntgebieden werden vervolgens geïnventariseerd. Daarbij werd de aanwezigheid van erosiegeulen, opgeploegde silextenen, depositie op het perceel, op de weg en in de gracht genoteerd, evenals de toestand van de grachtoevers en/of de taluds. Ter plaatse werd per perceel genoteerd welke erosiebestrijdingsmaatregelen van toepassing zouden kunnen zijn.

Aangezien de landbouw één van de belangrijkste factoren is binnen de erosieproblematiek, werd via een overlegmoment de voorgestelde maatregelen samen met de betrokken landbouwers besproken. Deze voorgestelde maatregelen werden nadien verder uitgewerkt en geconcretiseerd, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die door de betrokken partijen werden gesteld. Op basis van de haalbaar geachte maatregelen werd dan een kostenraming opgesteld.

Ten slotte bevat het plan een indicatieve tijdsplanning, op korte, middellange en lange termijn, voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Hierbij werden de maatregelen gerangschikt volgens prioriteit, al naargelang de ingreep dringend, efficiënt, effectief, haalbaar en bovendien ook brongericht en duurzaam is.

Afgebakende knelpuntgebieden in Kortemark

Binnen het plangebied van de gemeente Kortemark (grootte 2744 ha) werden de erosieverschijnselen in 16 knelpuntzones geïnventariseerd. In deze gebieden liggen erosieve percelen en/of waren er erosieproblemen gemeld door de landbouwers en/of door de gemeente. Het betreft de knelpuntgebieden: Terrestdreef – Terrestbeek, Kapoenstraat – Vlaestraat, Vuilpanstraat – Vuilepanbeek, Vuilpanstraat – Zarrenbeek, Hazewindstraat – Zarrenbeek, Groenestraat, Hazewindstraat – Luikhoek, Hazewindstraat – Zuidstraat, Staatsbaan – Aarsdamstraat, Zandstraat – Jan Mioenstraat, Amersveldestraat, Galgestraat – Ieperstraat, Hogestraat – Pollaertstraat, Ruidenbergstraat, Calfoortstraat – Praatbeek en Calvebeek - Steenstraat.Bal Ballen Nike Voetballen – Strike FTKJul1c3

Naast het optekenen van de erosieverschijnselen bij de erosiegevoelige percelen in de afgebakende knelpuntgebieden, werd op terrein per perceel ook genoteerd welke erosiebestrijdingsmaatregelen van toepassing zouden kunnen zijn. Aan elke maatregel werd tevens een prioriteit toegekend. Zo werd een hoge prioriteit toegekend aan de percelen die modderoverlast veroorzaken en waarbij er op de percelen zelf duidelijk nadelige effecten zijn voor de landbouw. Een maatregel met een matige prioriteit heeft betrekking op percelen die in beperkte mate modderoverlast veroorzaken en zelf te lijden hebben onder de gevolgen van erosie. Een lage prioriteit wijst op geen direct gevaar voor stroomafwaartse gevolgen voor omwonenden, maar mogelijk wel op het perceel zelf bij hevige neerslag. Aan de hand van die prioriteit zal de gemeente Kortemark, in overleg met de landbouwers, bepalen welke van de voorgestelde maatregelen in de nabije, dan wel in de verdere toekomst op terrein zullen gerealiseerd worden.

Prioritaire knelpuntgebieden in Kortemark

Uit de veldinventarisaties tijdens de winter van 2005 en de gemelde erosieproblemen blijken de percelen in de knelpuntgebieden Vuilpanstraat – Vuilepanbeek, Hazewindstraat – Zarrenbeek, Ruidenbergstraat en Galgestraat – Ieperstraat de meest omvangrijke erosieproblemen te ondervinden. Ze worden hieronder kort geschetst:

Vuilpanstraat - Vuilepanbeek
Op de infoavond voor de landbouwers van Kortemark werden erosieproblemen gesignaleerd ter hoogte van de Vuilpanstraat. Daar stroomt aarde van de akkers over de straat in de Zarrenbeek. Tijdens de veldinventarisatie in de winterperiode van 2005, werd op de Vuilpanstraat afgespoelde aarde vastgesteld. Ook werd er sediment in de Vuilepanbeek waargenomen. Dit leidt tot het frequenter ruimen van de dichtgeslibde grachten en waterlopen, en het moddervrij maken van het wegdek door de gemeente Kortemark. Het afspoelen van vruchtbare bodem is ook nadelig voor de landbouwer. Op korte termijn kan dit voor opbrengstverlies zorgen door het weg- en onderspoelen van (kiem)planten en meststoffen. Kleinschalige maatregelen die kunnen genomen worden om erosie in het knelpuntgebied Vuilpanstraat - Vuilepanbeek te beperken, zijn het aanleggen van grasbufferstroken onderaan de percelen en de aanleg van aarden dammetjes met een erosiepoel.  Women's Collection ClothesSuperdry ClothesSuperdry Sportswear Sportswear Gym Women's Collection Gym Women's ClothesSuperdry Gym DHYWeE2Ib9

Hazewindstraat - Zarrenbeek
In dit knelpuntgebied werden in de omgeving van de Hazewindstraat dichtslibbende grachten en het inschuiven van de zijkanten van de grachten gesignaleerd, te wijten aan bodemerosie. Tijdens de veldinventarisaties werden op verschillende akkerpercelen oeverdoorbraken en afgespoeld bodemmateriaal in de gracht, de waterloop en op het perceel waargenomen. De gemeente moet steeds frequenter de dichtgeslibde grachten langs de Hazewindstraat ruimen. Het sedimenttransport brengt voor de landbouwer een opbrengstverlies met zich mee door o.a. het verlies aan vruchtbare aarde, teeltschade en het wegspoelen van zaaigoed. De aanleg van grasbufferstroken onderaan een aantal percelen in het knelpuntgebied Hazewindstraat -Zarrenbeek en de aanleg van aarden dammetjes met een erosiepoel kan de erosie beperken.

Ruidenbergstraat
In het knelpuntgebied Ruidenbergstraat komen een groot aantal hoog erosieve percelen voor; de helling van de Ruidenberg ligt aan de oorzaak. Tijdens de veldinventarisatie waren de meeste percelen in het knelpuntgebied ingezaaid met gras als groenbedekker. Het inzaaien van een groenbedekker is, wegens de hoge gewasbedekkingsgraad in de winter, een goede erosiebestrijdingsmaatregel. Indien deze hellende akkerpercelen onbedekt zouden zijn, zullen er erosieproblemen ontstaan, waarbij grote hoeveelheden vruchtbare aarde afspoelen. Op korte termijn zorgt dit voor opbrengstverliezen door het weg- en onderspoelen van (kiem)planten en meststoffen. Op lange termijn zal de bodemvruchtbaarheid bij voortschrijdende erosie matig snel tot snel gaan afnemen. Afstroming van sediment brengt ook problemen als dichtslibbende grachten met zich mee. Om de gevolgen van bodemerosie zoveel mogelijk te beperken kunnen kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen genomen worden in het knelpuntgebied Ruidenbergstraat zoals het inzaaien van een groenbedekker, het aanleggen van grasbufferstroken onderaan de erosiegevoelige percelen of het aanleggen van een aarden dammetje met een erosiepoel.

Galgestraat - Ieperstraat
De erosieproblemen gemeld in het knelpuntgebied Galgestraat – Ieperstraat waren geulerosie, dichtslibbende grachten en modderoverlast. Tijdens de veldinventarisaties werden erosiegeulen, depositie en modder op het wegdek van de Galgestraat vastgesteld. Afstromend sediment van aantal akkerpercelen kan er nl. ongehinderd op de weg stromen. De gemeente moet daardoor steeds vaker het wegdek moddervrij maken. Ook de landbouwer ondervindt negatieve gevolgen door bodemerosie. Vruchtbare bodem stroomt er af en brengt opbrengstverlies met zich mee. De erosiebestrijdingsmaatregelen die kunnen genomen worden in dit knelpuntgebied zijn de aanleg van grasbufferstroken onderaan akkerpercelen.

Mogelijke maatregelen in overleg met de betrokken partijen

Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y

Wanneer het GEBP definitief door LNE, afdeling Land, Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen wordt goedgekeurd, zal de gemeente Kortemark subsidies kunnen ontvangen voor het uitvoeren van kleinschalige en brongerichte erosiebestrijdingsmaatregelen. Ook de landbouwers kunnen subsidies krijgen voor het toepassen van erosiebestrijdingsmaatregelen, indien ze een VLM-beheerovereenkomst erosie afsluiten. De nieuwe aanpak wil vooral voorkomen dat het water te snel afstroomt. Daarbij kunnen een hele resem maatregelen genomen worden. Bij de voorgestelde erosiebeperkende maatregelen in Kortemark wordt vooral gedacht aan de aanleg van grasbufferstroken en aarden dammetjes met erosiepoel.

Grasbufferstroken zijn stroken ingezaaid met een gras- of graskruidenmengsel van doorlevende soorten. Ze volgen de hoogtelijnen van het perceel en vormen barrières voor het afstromende water en modder. Grasstroken remmen het oppervlakkig afstromend water af waardoor de erosieve kracht van het water vermindert en het water meer tijd krijgt om in de grond te dringen. Bodemdeeltjes die door het water meegevoerd worden, blijven achter in de grasstroken. Bovendien zorgen de wortels van het gras ervoor dat de bodem beter vastgehouden wordt en beter bestand wordt tegen erosie. Waterlopen, grachten, riolen, wegen en woonwijken worden hierdoor gespaard van modderoverlast.

Een aarden dam met erosiepoel wordt aangelegd om grote hoeveelheden afstromend water en modder tegen te houden, die zich na een zware regenbui op een bepaalde plaats van het perceel verzamelt. Door dwars op de afstroomrichting van het water een brede geul te graven en de uitgegraven grond stroomafwaarts van de geul op te hopen, wordt een aarden dam verkregen met daarvoor een erosiepoel. Wanneer water en modder naar beneden stroomt, botst het tegen de aarden wand. Het water kan blijven staan in de erosiepoel, infiltreren of verdampen. De meegevoerde bodemdeeltjes kunnen ter plaatse bezinken en moeten worden geruimd wanneer de poel vol is met grond.

Aangezien de landbouw één van de belangrijkste actoren is binnen de erosieproblematiek, werd op 1 maart 2006 een overlegmoment gepland, om de voorgestelde maatregelen samen met de landbouwers van Kortemark te bespreken. Deze voorgestelde maatregelen werden nadien verder uitgewerkt en geconcretiseerd, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die door de betrokken partijen werden gesteld.

Kostenraming en tijdsplanning

Op basis van de haalbaar geachte maatregelen werd een kostenraming en tijdsplanning voor de korte en de (midden)lange termijn opgesteld. Niet alle maatregelen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. De fasering zal vooral afhangen van het enthousiasme van de betrokken landbouwers om mee te werken aan mogelijke concrete maatregelen. 

Deze tekst werd opgemaakt door het studiebureau Ecolas nv en de Universiteit Gent. Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeentelijke ambtenaar Patsie Puype of bij de erosieambtenaar West-Vlaanderen Liesbet Serlet. 
Erosieambtenaar West-Vlaanderen
PROCLAM v.z.w.
Ieperseweg 87
Microsoft Engagement Personalize Adopts Tools To Columbia Sportswear D2I9WEeHYB-8800 Rumbeke-Beitem
T: 051 27 33 82
F: 051 24 00 20
E: [email protected]

Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y
Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y

Praktisch

Omgevingsloket

MilieuSport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y

Stationsstraat 68
8610 Kortemark

Tel. 051 57 51 34
Fax 051 57 51 20

Openingstijden

iedere dag van 08.30 - 12 u.
op woensdag eveneens van 14 - 16 u.

Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y
Photoedit Sportswear Stock View Now Rear Wearing Beautiful Woman KTcFl1J

Deel deze pagina

 
Sport Santpoort In Velsen Sport Bosch Bosch Santpoort Velsen In Bosch EIDW9H2Y